Selskabsdokumenter

Hovedstadens Letbane er et selskab ejet af Region Hovedstaden og kommunerne Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Glostrup, Albertslund, Rødovre, Herlev, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Hvidovre og Høje-Taastrup. Læs mere om selskabet her.

God selskabsledelse

Hovedstadens Letbane arbejder systematisk med god selskabsledelse og følger en række anbefalinger for god selskabsledelse. 

Anbefalinger for god selskabsledelse

Hovedstadens Letbane er et offentligt ejet selskab, der agerer på forretningsmæssige vilkår. Det betyder, at vi arbejder systematisk med god selskabsledelse og som udgangspunkt følger Anbefalinger for god selskabsledelse i aktieselskaber. Anbefalingerne er udarbejdet af Komitéen for god Selskabsledelse, der er nedsat under Erhvervsministeriet. Komitéen fastlægger anbefalinger, der skal understøtte god selskabsledelse og være med til at sikre tillid til selskaber i Danmark.

Hovedstadens Letbane foretager årligt en vurdering af, hvorvidt selskabets interne politikker, strategier og selskabsdokumenter i øvrigt lever op til anbefalingerne for god selskabsledelse.

Se hvorvidt selskabsdokumenterne lever op til anbefalingerne for god selskabsledelse

Statens ejerskabspolitik

Hovedstadens Letbane anvender desuden aktivt Statens Ejerskabspolitik som en del af god selskabsledelse i Hovedstadens Letbane. Vi foretager årligt en vurdering af, hvorvidt selskabets interne politikker, strategier og selskabsdokumenter i øvrigt lever op til kravene i Ejerskabspolitikken.

Se hvorvidt selskabsdokumenterne lever op til kravene

Hovedstadens Letbanes kompendium for god selskabsledelse

Hovedstadens Letbane har samlet de ledelsesdokumenter, der årligt vurderes i forhold til anbefalinger og krav.

Kompendium for god selskabsledelse (inkl. selskabets vedtægter)

FN's Global Compact

Hovedstadens Letbane har tilsluttet sig FN’s Global Compact, som er verdens største frivillige initiativ inden for CSR. FN’s Global Compact-principper bygger på internationalt anerkendte konventioner inden for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og bekæmpelse af korruption. Ved at tilslutte sig Global Compact forpligter selskabet sig til at gøre de ti principper til en del af forretningsaktiviteterne og årligt at rapportere til FN om status på indsatsen.

Læs mere om FN's Global Compact her

Hovedstadens Letbane giver et overblik over selskabets CSR-initiativer i en årlig rapport. Læs CSR-rapporter for 2017 og 2018 her.

Hovedstadens Letbanes CSR-rapport 2018
Hovedstadens Letbanes CSR-rapport 2017


Retninglinjer for leverandører

For at sikre at Hovedstadens Letbane høje standarder for samfundsansvar bliver opretholdt i alle sammenhænge har selskabet udarbejdet et sæt retningslinjer, som implementeres som en del af samarbejdsgrundlaget i alle leverandørkontrakter, et såkaldt adfærdskodeks/Code of Conduct. Publikationen kan downloades her.

Adfærdskodeks (dansk)

Code of Conduct (English)

Materiale fra interessentskabsmøder

Økonomi

Den samlede økonomi for letbanen holder sig inden for det budget, som fremgår af anlægsloven på godt 6,2 mia.kr. (2017-priser), og inkluderer en tilstrækkelig reserve på godt 1 mia. kr. Staten, regionen og kommunerne har afsat reserver svarende til 30 pct. af basisoverslaget.

Læs mere om resultatet af udbuddet og økonomien for Hovedstadens Letbane her.

Pr. 1. januar 2019 er staten ikke længere interessent i Hovedstadens Letbane I/S. Statens forpligtelse til projektet i forhold til kapitalindskud og anlægsreserver berøres ikke af statens udtræden af selskabet.

Hovedstadens Letbane er ejet af Region Hovedstaden med 43 pct., Lyngby-Taarbæk Kommune med 12,52 pct., Gladsaxe Kommune med 12,60 pct., Herlev Kommune med 6,71 pct., Rødovre Kommune med 2,01 pct., Glostrup Kommune med 7,18 pct., Albertslund Kommune med 3,23 pct., Brøndby Kommune med 4,18 pct., Høje-Taastrup Kommune med 0,88 pct., Hvidovre Kommune med 0,92 pct., Vallensbæk Kommune med 3,15 pct., og Ishøj Kommune med 3,62 pct. I forbindelse med statens udtrædelse af selskabet har Region Hovedstaden og de 11 kommuner overtaget samtlige aktiver og passiver i interessentskabet og har indtrådt i samtlige interessentskabets rettigheder og pligter.

Hovedstadens Letbane får passagerindtægter, når banen åbner i 2025. Selskabets regnskaber vil derfor udvise et underskud i årene frem mod åbningen, mens der foretages meget store investeringer i anlægget af letbanen. Herefter vil driften give et mindre overskud. Denne praksis med finansiering baseret på fremtidige driftsindtægter kendes fra andre store infrastrukturprojekter som eksempelvis metroen og Storebæltsbroen. 

Årsrapporter

Årsrapporterne giver et overblik over årets gang i Hovedstadens Letbane.

Kvartalsrapporter

Spørg endelig!

Vi svarer gerne på dine spørgsmål, uanset hvad det drejer sig om.

Bliv hørt